WGBO

WGBO

WGBO

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.


Plichten van hulpverleners

Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:
– uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
– de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
– de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
– andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.


Informatieverstrekking door hulpverlener

De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:
– aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
– aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
– aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).


Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:
– op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
– om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
– op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
– op inzage, afschrift, toevoegen en vernietiging in uw medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.