vertraagde spraakontwikkeling

vertraagde spraakontwikkeling

vertraagde spraakontwikkeling

Bij Logopedie SamenSpraak hebben alle logopedisten scholing gevolgd op het gebied van spraakontwikkelingsstoornissen.

Daarnaast hebben Judy Kuipers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in behandeling van motorische spraakstoornissen middels tactiel-kinestetische ondersteuning, gericht op manipulatie van de spraakbeweging (PROMPT).

Spraakontwikkeling, onduidelijk spreken, vervangen of weglaten van klanken

Als iemand onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed kan uitspreken, kun je spreken van een spraakprobleem. Men is dan vaak minder verstaanbaar voor anderen. Spraakproblemen komen voor op alle leeftijden. Kinderen kunnen een achterstand in hun spraakontwikkeling hebben. Dan zie je meestal dat een spraakklank wordt vervangen door een andere (bijv. ‘koe’ wordt ’toe’) of wordt weggelaten (bijv. ‘koe’ wordt ‘oe’). Dit wordt als een achterstand bestempeld, wanneer een kind dit langer dan normaal blijft zeggen en wanneer een kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Ook kan er sprake zijn van een articulatieprobleem waarbij klanken niet op de juiste manier worden gevormd (bijv. lipspelennasaliteit).

Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen. Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

De logopedische behandeling kan indirect of direct zijn.
Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind bij het spreken kunnen stimuleren.

Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist heeft verschillende methodes ter beschikking waarbij op een speelse manier met het kind wordt geoefend. Er worden luisteroefeningen gedaan waarbij het kind leert minimale verschillen tussen woorden te onderscheiden. Het zelf correct uitspreken van voor het kind moeilijke klanken en klankcombinaties wordt eveneens geoefend. Een vertraagde spraakontwikkeling kan goed behandeld worden. Het resultaat hangt onder andere af van de oorzaak.

Het kan zijn dat auditieve en/of visuele feedback niet voldoende input geeft voor de patiënt. De logopedist kan dan met de eigen handen de lippen, kaak of tong van de patiënt vast pakken om de klank te vormen, zodat de patiënt kan ervaren hoe die klank wordt gemaakt. Dit is wat PROMPT biedt; van buitenaf hulp bieden bij het vormen van klinkers en medeklinkers door actief manipuleren van spiergroepen en lokalisaties.

Bij Logopedie SamenSpraak hebben alle logopedisten scholing gevolgd op het gebied van spraakontwikkelingsstoornissen.

Daarnaast hebben Judy Kuipers en Veronica Smeets zich gespecialiseerd in behandeling van motorische spraakstoornissen middels tactiel-kinestetische ondersteuning, gericht op manipulatie van de spraakbeweging (PROMPT).