meertaligheid

meertaligheid

meertaligheid

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Judy Kuipers en Liesbeth Snippe zich gespecialiseerd in behandeling van anderstalige en meertalige kinderen.

Meertaligheid of anderstaligheid

Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals problemen binnen de school of later carrière, gedragsproblemen of sociale isolatie. Vroegtijdige signalering van taalproblemen is van wezenlijk belang.
Hieronder staat beschreven wat Meertaligheid voor een invloed kan hebben op de taalontwikkeling.

Meertaligheid

Bij twee- of meertaligheid komen kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking met meer dan één taal. Het gaat vaak om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en op de peuterspeelzaal of op school in aanraking komen met de Nederlandse taal. Of het gaat om kinderen van ouders met beide verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed.

De culturele achtergrond van thuis heeft invloed op het verloop van de taalontwikkeling van het kind, in welke taal dan ook. Of er binnen het gezin veel of juist weinig gesproken wordt maakt uit voor het aanleren van de taal. Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Dus goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken. Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom in de tweede taal niet goed toepassen.

In Nederland bestaat nog steeds de opvatting dat anderstalige kinderen hun thuistaal maar moeten vergeten als ze naar de kinderopvang of het basisonderwijs gaan. Ouders krijgen vaak het advies om thuis alleen Nederlands te praten. Dit is in veel gevallen echter af te raden. Een ouder die zelf gebrekkig Nederlands spreekt kan geen goede Nederlandse zinnen aan een kind leren.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen. Tijdens het intakegesprek wordt de gehele taalontwikkeling (ook in de moedertaal) in kaart gebracht. Wanneer hieruit blijkt dat er vermoedelijk in beide talen een taalprobleem is, zal de logopedist de taalontwikkeling gaan onderzoeken zover als dit mogelijk is. Na het uitgebreide onderzoek zal de logopedist besluiten of er een indicatie is voor behandeling.

Vergoeding

Vanuit de zorgverzekeraars in Nederland is bepaald dat kinderen met taalproblemen alleen in aanmerking komen voor behandeling als de diagnose ‘(vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis’ is gesteld. Deze diagnose krijg je niet zomaar. Bij meertalige kinderen moet de logopedist onderscheid maken tussen een taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis.

Taalachterstand= doordat een kind onvoldoende goed taalaanbod vanuit de omgeving heeft gehad, heeft het geen eerlijke kans gehad om een van de talen zelf te verwerven. Er is dan sprake van een blootstellingsachterstand. De logopedist kan ouders en leerkrachten adviezen geven om de taalontwikkeling in 1 of beide talen te stimuleren. Bijvoorbeeld door thuis voor te gaan lezen.

Taalontwikkelingsstoornis= ondanks dat het kind voldoende goed taalaanbod vanuit de omgeving heeft gehad, is de taal niet voldoende ontwikkeld. Een taalontwikkelingsstoornis heeft een kind altijd in beide talen. De rol van de ouders bij het aantonen van de achterstand in de eigen taal is van belang.

Bij Logopedie SamenSpraak hebben Judy Kuipers en Liesbeth Snippe zich gespecialiseerd in behandeling van anderstalige en meertalige kinderen.