Lezen en spelling - Logopedie SamenSpraak

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lezen en spelling

Logopedie

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen.

Soms is er nog helemaal geen sprake van vastlopen in het leesproces, maar zijn er al risicofactoren in de spraak-taalontwikkeling te signaleren. Bijvoorbeeld fonologische problemen (spraakproblemen) of moeite met oproepsnelheid (woordvinding).

Adequate begeleiding in een vroeg stadium kan lees- en spellingsproblemen weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvormen ervan verkleinen.
De logopedist houdt zich in een vroeg stadium vooral bezig met de auditieve verwerking, spraakproblemen, grammaticale problemen, woordvinding en taalgebruik.
Dit valt onder reguliere logopedie.


Het nut van lezen
Waarom is lezen goed voor kinderen?
 
 Bij dyslexie is de situatie iets anders en wordt behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Vergoeding van diagnostiek en behandeling van kinderen met een ernstige, enkelvoudige vorm van dyslexie valt sinds 01-01-2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze zogenaamde DBC-regeling geldt alleen voor de leerlingen van de basisschool.

De school heeft de functie van poortwachter. Dit wil zeggen dat de school een leerling dossier samenstelt om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de resultaten van lees- en spellingtoetsen van het leerlingvolgsysteem en een beschrijving van de geboden hulp op school. Een leerling mag doorgestuurd worden naar de zorg wanneer hij tot de zwakste 10% behoort wat betreft lezen of wanneer hij tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort. Voor scholen betekent dit concreet dat leerlingen met een E-score op lezen en leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen - mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) - doorgestuurd kunnen worden naar de zorg.

Vervolgens kunnen ouders hun kind aanmelden bij een GZ-psycholoog, voor diagnose (en behandeling). De GZ-psycholoog beoordeelt of in het dossier het vermoeden van ernstige dyslexie voldoende is onderbouwd om tot diagnostiek en behandeling over te kunnen gaan. Met andere woorden: de inspanningen van de school, samengevat in het leerling dossier en het deskundig oordeel van de deskundige zijn medebepalend voor een vergoeding van de dyslexiezorg. Binnen logopedie SamenSpraak zijn Ria Sturmans en Liesbeth Snippe gecertificeerd om deze dyslexiebehandeling van kinderen met een ernstige vorm van dyslexie uit te voeren. Logopedie SamenSpraak heeft een contract met H&G Onderwijs en Adelante. Beide instellingen zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en werken conform de Protocollen Diagnostiek en Behandeling van Dyslexie

Na het vaststellen van de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie door een van eerder genoemde onderzoeksbureaus, kan de leerling binnen logopedie SamenSpraak worden behandeld. Het onderzoeksbureau evalueert de behandeling.
De dyslexiebehandeling geldt als geoorloofd verzuim, waarvoor de school vrij mag geven.

 
Wat is dyslexie?
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu